بررسی انواع کندوهای مدرن در ایران

نوع مقاله : علمی- ترویجی

چکیده

نویسنده: حسن سلیمانی
 
این نوشتار حاصل یک کار تحقیقاتی و ارائه پیشنهادهایی در زمینه کندوی زنبور عسل در ایران می‌باشد.
ضرورت انجام این تحقیقات از آنجا ایجاد شد که شرکت هفت گوهر سازنده ابزارهای زنبورداری در پی اقدام به ساخت کندو با مشکل جدی در نبود یکنواختی در کندوهای مورد استفاده در نقاط مختلف ایران روبرو شد.
 
چکیده
کندوی مدرن زنبور عسل ( نوع لانگستروت) بیش از 60 سال است که وارد ایران شده است. در طی این سالها کندو دستخوش تغییراتی مانند حذف درپوش داخلی، یکپارچه شدن بدنه و کف و عدم یکنواختی در اندازه های بدنه و قاب  گردیده و از کارایی آن کاسته شده است.
از دیگر سو هوای کره زمین و همچنین ایران در طی 30 الی 40 سال گذشته گرم تر شده و کندوهای موجود که برای چنین شرایطی طراحی نشده اند توان حفاظت از کلنی در گرمای تابستان را ندارند.
از آنجا که صنعت زنبورداری مانند دیگر بخش های اقتصاد در فضای رقابتی قرار دارد بازنگری نسبت به وضع کندوی زنبورعسل و رفع نقایص آن در راستای افزایش بهره وری امری ضروری و گریز ناپذیر می باشد.
اداره استاندارد ایران در سال 1354 استاندارد کندوی زنبورعسل را با شماره  1416 تدوین نموده و در سال 62 آن را بازنگری کرده است . اما این استاندارد در بین زنبورداران شناخته شده نبوده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
در چنین شرایطی بهترین گزینه برای رفع کاستی های کندوی زنبورعسل بازنگری دوم استاندارد 1416 با حضور همه ی  بخش های صنعت زنبورداری و تشویق زنبورداران در کاربست آن است.

منابع:

1-     سایت www.dave-cushman.net 

2-     سایت www.honeyshop.co.uk/index.html

3-     سایت                    www.beesource.com
4-     شرکت طراحی مهندسی هفت گوهر
5-     استاندارد 1416 - ویژگیهای کندوی زنبورعسل http://std.isiri.org/userstd/stdsearch.aspx