داوران

1- دکتر غلامحسین طهماسبی

2-  دکتر رسول بحرینی 

3-  دکتر غلامعلی نهضتی

4- دکتر رحیم عبادی

5-  دکترعباس میراب زاده

6-دکتر مجتبی محرمی

7-دکتر محمد عراقی

8- دکتر هوشنگ افروزان

9- دکتررحیمه سپهری

10- مهندس ماشاا... جمشیدی

11-  مهندس محمد بابایی

12- دکتر محمد فرسی

13- دکترصدیقه نبیان

14-دکتر احد صحراگرد

15-  دکترحسین محب الدینی

16- دکترحسن نظریان

17-دکتر فاطمه پاسبان

18- دکتر محسن علمی

19-دکتر ناصر تاج آبادی

20-دکتر شبنم پری چهره

21-دکتر عطااله رحیمی

22-مهندس بهزاد رفاهی

23-دکتر علیرضا عرب

24- دکترسکینه بابایی

25- دکتر مصطفی مرادی

26-دکترخلیل طالبی

27-دکتر ناصر صابری

28-مهندس زهرا طهماسبی

29-دکتر حمیدرضا مهدوی عادلی

30-دکتر احمدرضا محرابیان

31- دکتر شهرام دادگستر 

32- مهندس سمیه تازه کام

33- مهندس اسماعیل غفوری

334-مهندس حامد رضایی