راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله برای درج در نشریه

این نشریه مقالات تحقیقی ، تحلیلی ، ترویجی و ترجمه ای در زمینة زنبورعسل را پذیرفته و پس از ارزیابی تخصصی، پذیرش قطعی، مشروط و یا رد مقاله را به نگارندگان اعلام خواهد کرد.

روش نگارش :

نظر به اینکه مقاله علمی- ترویجی بر گرفته از طرح های پژوهشی است اما باید به زبان ساده و قابل فهم برای کشاورزان ،زنبورداران و مروجان تهیه شده و در آن  بر جنبه های کاربردی  و مورد استفاده زنبورداران تاکید می شود. لذا روش نگارش مقالات علمی-ترویجی به شکل ذیل می باشد

 

 1 -  اصل مقاله باید توسط نرم افزار Word 2007 یا Word 2010 با 5/2 سانتی متر حاشیه از طرفین و فواصل سطر متن (1 سانتی متر) نوشته شود و به آدرس وب سایت مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران http://hbsj.areo.ir ارسال گردد.

2-مقاله ارسالی حداکثر 7 صفحه و متن فارسی با قلم نازنین معمولی12،تیترهای متن با فونت نازنین 12Bold،متن لاتین با قلم 11Times new Roman و همچنین فاصله خطوط 1 سانتی متر باشد.

3- علائم اختصاری و همچنین اصل کلمات  و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله درج شده با قید شماره در پاورقی منعکس گردد.

4– عکس ها و جداول باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آن ها باشد (با ذکر منبع و واحد برای جداول و ذکر منبع برای عکسها ).

5 – نسخه اصلی عکس ها ارسال گردد.

6 – در مقالات ارسالی باید  عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگی و سمت نگارنده‌گان ، به ترتیب اولویت ، محل خدمت ، سال تحقیق و همچنین ایمیل  و تلفن تماس در یک  صفحه  جداگانه نوشته شده و ارسال گردد.

7 – ارسال فایل حاوی آخرین نگارش مقاله تصحیح شده با تایپ  Word 2007 یا Word 2010 و همچنین نمودارها با برنامه EXCel تهیه و ارسال گردد.

8- مقالاتی که برای مجلات دیگر ارسال شده باشد،پذیرفته نمی شود.

بخش‌های لازم هر مقاله :

1– عنوان مقاله : باید مختصر، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند.

2- نحوه نوشتن آدرس نویسنده با ذکر چند نمونه  در زیر مشخص می شود:

-         گروه- دانشکده- دانشگاه-شهر- کشور

-         بخش- موسسه-شهر –کشور

-         آدرس ایمیل نگارندگان مسئول مقاله

3– چکیده : خلاصه ای از مقاله با تأکید بر روش کار و نتایج اصلی حاصل از تحقیق (حداکثر 10 خط و در یک پاراگراف).

4- واژگان کلیدی: بین 3 تا 5 کلمه کلیدی از مطالب محوری مقاله

5– مقدمه : شرح مختصری درباره موضوع شامل : اهمیت ، پیشینه ، هدف ، منطقه مورد مطالعه و بررسی اجمالی یافته های سایر محققین با ذکر منبع

6- اقدامات انجام شده : خلاصه ای از اقدامات انجام شده به شکل  قابل استفاده کاربران ارائه گردد.

7- مشاهدات و نتایج کاربردی : شامل اطلاعاتی است که در تحقیق بدست آمده و به صورت جداول، اشکال، منحنی ها و توضیحات مربوطه به صورت علمی ،کاربردی و ترویجی بیان می شود.

8 – سپاسگزاری : برحسب ادب و حفظ جایگاه سازمان ها و افراد ذیربطی که در اجرای پروژه سهمی داشته اند، مقتضی است در چند کلمه از آن ها یاد و قدردانی شود.

9- خلاصه انگلیسی

10 – فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نام های نگارندگان قرار می گیرد.

راهنمای نگارش فهرست منابع 

 

  • نحوه ی ارجاع منابع در متن مقاله به روش  زیر باشد:

 

منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشد. منبع نویسی براساس آخرین نسخه دستورالعمل Publication Manual of the American Psychological Association (APA)  به شرح زیر تهیه شود:

 

نحوه ارائه منابع در متن مقاله – در متن مقاله باید بعد از نام خانوادگی نویسنده‌(گان) آن منبع، و سال انتشار مقاله در داخل پرانتز آورده شود. در مورد مقالاتی که بیش از دو نویسنده دارند، فقط نام نویسنده اول همراه با کلمه “همکاران”  (برای منابع فارسی) و یا حروف   et al (برای منابع خارجی) آورده شوند. به عنوان نمونه:

-  (پری چهره، 1381)

-  (طهماسبی و همکاران، 1391)

-   (Tajabadi ,2000)

- (Moharami, 2010 & Tahmasbi) (در منبع نویسی درون متن از علامت & به جای واژه and استفاده شود).

(Ebadi et al. 2000) 

 

 نحوه ارائه لیست منابع – لازم است به کلیه منابع فارسی و لاتین در متن اشاره شده و در لیست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین به ترتیب حروف الفبا آورده شود. در صورتی که از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد باید مقاله‌های آن نویسنده بر حسب تسلسل زمانی افزایشی شماره‌گذاری گردد. در صورتی که یک نویسنده مقاله‌هایی مستقل  و مشترک با سایر نویسندگان داشته باشد، ابتدا مقاله‌های مستقل وی و سپس مقاله‌های مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام فامیل نفرات بعدی و تسلسل انتشار، شماره‌گذاری می‌گردند. برای آگاهی از شیوه نوشتن منابع براساس دستورالعمل APA   به نمونه‌های زیر توجه شود:

 

مجله‏، با یک نویسنده

پری چهره، ش. 1392. بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی زنبور عسل کوچک در ایران. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی اراک، جلد 5، شماره 4، صفحه 330-315.

. Parichehreh, Sh. 2017. Identification of Enterococcus bacteria found in the gastrointestinal  of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Journal of Entomological Society of Iran.

2 (2): 61-69.

 

 

مجله، بیش از یک نویسنده

طهماسبی، ز.، طهماسبی، غ. ح.، عصفوری، م. 1392.مطالعه رفتار چراگری زنبورهای کارگر و جمع آوری گرده در کلنی های با تولید عسل بالا و تولید عسل پایین زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda). نشریه پژوهش های علوم دامی، جلد 23 ، شماره 2، صفحه 72-61 .

Tahmasbi, Gh., A., Taghavi, E., Ebrahimi, A., Talebi, A., Zarneghar. 2008. Identification and distribution of Bumblebees (Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.) in central Elborz mountains of Iran.Entomofauna, 29 (1): 265-280.

کتاب

ربیعی. ب. و صبوری، ح. 1387. مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی. انتشارات دانشگاه گیلان، 193 صفحه.

Tahmasbi, Gh. 2007. Honeybee queen rearing. Tehran University Press, Iran, 120p.

 

پایان‏ نامه

پری چهره، ش.، طهماسبی، غ.، سرافرازی، ع.، تاج آبادی، ن. 1396. مطالعه متاژنومیکی و جغرافیای جانوری زنبور عسل کوچک در ایران. پایان‏نامه دکترا، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

 

Parichehreh, Sh. 2017. Zoogeographical and Methagenomic studies of Asian dwarf honey bee,  Apis florea Fabricius 1973 (Hymenoptera: Apidae) in climates of Iran. PhD. Thesis. Islamic Azad University Tehran Branch.

 

همایش، کنفرانس، سمینار، گردهمایی، سمپوزیوم

طهماسبی، غ.، ایزدنیا، ح.، بابایی، م.، فرشینه عدل، م.، میرزایی، ح.، پری چهره، ش. تاثیر ریزگردها بر روی برخی ویژگی های رفتاری کلنی های زنبور عسل در استان خوزستان. مجموعه مقالات نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور، کرج، 7 و 8 بهمن 1395، صفحه 21.

 

Tahmasbi, Z. Gh., Tahmasbi, R., Osfoori, M. A., Ebrahimi. 2012. Comparison of Foraging Initiation in High and Low Performance of Iranian Honeybee (Apis mellifera meda) Colonies. 11th Asian Apicultural Association Conference, Sep- 2th, Karaj, Iran, p. 12.

توجه: نشریه در قبال داوری، پذیرش و یا چاپ مقاله نویسندگان هزینه ای دریافت نمیکند.