فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در مجله به صورت زیر می باشد:

1-دریافت مقاله ارسال شده توسط نویسنده

2-بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی و تعیین تناسب مقاله با محورهای نشریه

3-بررسی مقاله توسط مدیر داخلی به منظور تعیین رعایت ظوابط و شرایط نگارش مقاله

4-در صورت نیاز ،بازگرداندن مقاله به نویسنده برای اصلاح و ارسال دوباره

5- پس از رعایت شرایط و ضوابط، مقاله برای داوری به سه نفر از داوران ذیصلاح تعیین شده ارسال می شود

6- تکمیل نتایج داوری و ارسال نظرات داوری به نویسنده

7- دریافت نسخه اصلاح شده نویسنده

8- ارسال مقاله اصلاح شده نویسنده به داور تطبیق

9- دریافت نظرات داور تطبیق و ارسال به نویسنده

10- دریافت نسخه اصلاح شده نویسنده

11- ارسال نامه پذیرش  مقاله به نویسنده و قرار گرفتن در نوبت چاپ

توجه:

در هر مرحله، مقاله ممکن است براساس نظرات داوران یا دبیر تخصصی رد شود و نامه عدم پذیرش به نویسنده ارسال گردد.

در صورت نیاز،ممکن است فرآیند داوری و نیاز به اصلاحات مجدد در چند مرحله ادامه یابد.