اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مجله براساس اصول و منشور اخلاق علمی انتشار مجلات علمی استوار بوده و رعایت اصل امانتداری علمی و حفظ حقوق معنوی نویسندگان از الویت های اساسی مجله می باشد. کلیه نویسندگان مقالات موظف به رعایت این اصول و منشور اخلاقی انتشار مقالات علمی بوده و در این خصوص تعهد لازم پس از پذیرش مقالات از نویسنده مسئول اخذ می گردد.