اهداف و چشم انداز

به منظور گسترش ، پیشبردو ارتقای علمی صنعت زنبورداری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های پرورش زنبور عسل و علوم وابسته، انجمن زنبورعسل ایران اقدام به انتشار یک مجله علمی- ترویجی و خبری می نماید.