کنترل و مبارزه با پروانه موم خوار

نوع مقاله : علمی- ترویجی

10.22092/hbsj.2017.111896

چکیده

پروانه موم خوار یکی از آفات بسیار مهم کلنی های زنبورعسل بویژه شان های مومی موجود در داخل کندوها یا شان های انبار شده می باشد و زنبورداری نیست که در طول سال مواجه با این آفت نبوده و میزان قابل توجهی از موم هایش را از دست نداده باشد. حشره بالغ آسیبی به موم ها وارد نمی آورد بلکه لاروهای آن با رشد سریعی که دارند از موم به عنوان تنها منبع غذائی خود استفاده کرده و با ایجاد کانال های در داخل شان های مومی آن ها را از استفاده مجدد انداخته و خسارت زیادی به صنعت زنبورداری وارد می آورند. برای کنترل این آفت روش ها و مواد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است که بسیاری از آن ها به مرور زمان منسوخ شده و جای خود را به روش های دیگری داده اند، ولی هیچ زنبورداری نیست که بدون استفاده از روش های استاندارد بتواند بر این آفت فایق آمده و جلو خسارات آن را بگیرد. در این مقاله بعد از نگاهی مختصر به زیست شناسی پروانه موم خوار به تعدادی از روش های مبارزه و کنترل آن اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها