اعضای هیات تحریریه

سردبیر

صدیقه نبیان

دکترای انگل شناسی استاد، هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

nabianut.ac.ir
09126305890

مدیر مسئول

مجتبی محرمی

دکترای تخصصی (Ph.D) دامپزشکی استادیار، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

mojmoharrami@yahoo.com
mojmoharramiyahoo.com
09123775706

اعضای هیات تحریریه

رحیم عبادی

دکتری حشره شناسی استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی اصفهان

ebadir@cc.iut.ac.ir
ebadircc.iut.ac.ir
09131055472

مجتبی محرمی

دکترای تخصصی (Ph.D) دامپزشکی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

mojmoharrami@yahoo.com
mojmoharramiyahoo.com

غلامحسین طهماسبی

دکترای تخصصی(Ph.D.) در رشته حشره شناسی کشاورزی استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

tahmasbigholamhoseingmail.com
tahmasbigholamhoseingmail.com
09122651927

صدیقه نبیان

دکتری عمومی دامپزشکی – دانشگاه تهران استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

nabian@ut.ac.ir
nabianut.ac.ir
09126305890

حسن نظریان

دکترای تخصصی علوم گیاهی دانشیار، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام خمینی کرج

ha_nazarian@yahoo.com
ha_nazarianyahoo.com
09121055412

غلامعلی نهضتی

دکترای تخصصی(Ph.D.) علوم دامی – دانشگاه تهران استادیار، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی – دانشگاه تهران

nehzati@ut.ac.ir
nehzatiut.ac.ir
09123634092

احمدرضا محرابیان

دکتری زیست شناسی زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی

a_mehrabiansbu.ac.ir

سید حسین گلدانساز

حشره شناسی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

goldansazut.ac.ir

پرویز شایان

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

pshayanut.ac.ir

علیرضا خسروی

دامپزشکی استاد دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

khosraviut.ac.ir

سعید بکائی

اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

sbokaieut.ac.ir

جاماسب نوذری

حشره شناسی عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

nozariut.ac.ir

h-index: ۱۳  

مدیر اجرایی

سمیه تازه کام

پرورش زنبورعسل مدیر مسؤل انجمن زنبورعسل ایران

honey_tazehkamyahoo.com