استفاده از سیستم کندوی کف باز و مزایای آن نسبت به کندوهای رایج در کشور

نوع مقاله : علمی- ترویجی

چکیده

علی عطائیان
 شرکت تلقیح ملکه زنبور عسل الوند
www.talghihe-malekeh.com
 
چکیده:
استفاده از سیستم کندوی کف باز با عایق بندی کامل زیر درب کندو به وسیلهٔ فوم و یک لایه پلاستیک ضخیم باعث مهارهوا گرم در فضای داخلی کندو خواهد شد. از مزایای استفاده از این سیستم می توان: آرام شدن زنبورها  و کم نیش زدن آنها بخاطر جلوگیری از ایجاد دمای کاذب در درون کندو در ساعات گرم روز - جلوگیری از تجمع رطوبت و کپک زدگی شان های کلنی در فصول سرد و مرطوب سال 3» امتناع از ایجاد گرمای بیش از حد که باعث جلوگیری از فعالیت زنبورها خواهد شد و این اعتراض به صورت خوشه بستن زنبورها که در جلوی دریچه پرواز کندو ظاهر می­شود.  کنترل بیماری نوزمای زنبور عسل بوسیلهٔ رطوبت زدایی داخل کندو- کنترل کنهٔ واروا - جلوگیری از خفگی کلنیها در هنگام کوچ دهی زنبورستان - امکان جلوگیری پرواز زنبورها در هنگام سمپاشی منطقه به مدت چهار روز کامل،  صرفه جویی در نیروی انسانی و زمان در مورد کنترل و بازرسی کلنی­ها در زنبورستان،  کنترل و جلوگیری از رشد شپش زنبورعسل (Braula coeca) دلیل استفاده از پلاستیک در تمامی فصول سال بجای پارچه یا غیره.