شناسایی و تحلیل موانع ایجاد زنجیره تأمین صنایع مرتبط با حشرات خوراکی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

3 کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق،گیلان، ایران

چکیده

پتانسیل صنایع مرتبط با حشرات خوراکی باعث ایجاد بازارهای بین­المللی در زمینه صنایع مرتبطی تبدیلی و تکمیلی حشرات خوراکی همچون صنایع غذایی حشرات خوراکی، صنایع دارویی حشرات خوراکی و صنایع آرایشی بهداشتی شده است؛ بنابراین ایجاد شبکه زنجیره تأمین صنایع حائز اهمیت است. به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه­ای-میدانی، موانع مرتبط با ایجاد شبکه تأمین صنایع حشرات خوراکی را در هفت دسته آموزشی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی، فرهنگی، قانونی و مدیریتی استخراج کرده است. سپس با استفاده از روش مدل بهترین-بدترین (BWM) موانع استخراجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس سه دسته فرهنگی (24 درصد)، اقتصادی (21 درصد) و قانونی (12 درصد) به­عنوان مهم‌ترین دسته­ها انتخاب شدند و مانع نگرش منفی نسبت به استفاده از حشرات با وزن 14/0 به­عنوان با اهمیت­ترین مانع شناسایی شد. به­منظور تسهیل موانع ایجاد شبکه زنجیره تأمین پیشنهاد می­شود تا علاوه­بر انتشار تحقیقات مرتبط با مصرف حشرات خوراکی و تبلیغات مؤثر از طریق رسانه­های ملی، این ذهنیت منفی را تغییر داد. همچنین پیشنهاد می­شود تا در صنایع غذایی مرتبط با حشرات خوراکی فرآوری محصولات به­گونه­ای باشد (طراحی محصولات) که شکل ظاهری آن متفاوت از ظاهر حشرات باشد.

کلیدواژه‌ها