آیا ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با شرایط اقلیمی استان کردستان سازگاری دارند؟

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران

2 هیات علمی

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

4 محقق، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

10.22034/hbsj.2023.129869

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با ملکه های بومی اصلاح نشده در زنبورستان های بخش خصوصی استان کردستان طی سال های 1396 الی 1400 انجام شد. در مطالعه حاضر، ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی در شش زنبورستان بخش خصوصی استان کردستان در کنار ملکه های بومی اصلاح نشده از لحاظ صفات تولید عسل، بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ملکه های اصلاح شده در شرایط اقلیمی استان کردستان از لحاظ صفات بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی نسبت به ملکه های بومی برتری معنی داری داشته و پیشرفت قابل قبولی را نشان دادند (P<0.05). برتری و پیشرفت نسبی هم از لحاظ صفت تولید عسل در ملکه های اصلاح شده در تمام سال های مورد مطالعه در مقایسه با ملکه های بومی در شرایط اقلیمی استان کردستان مشاهده گردید ولی با توجه به وراثت پذیری پایین این صفت مورد مطالعه معنی دار نبود. در مجموع، نتایج این تحقیق پیشرفت و بهبود صفات مذکور و برتری ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی را در مقایسه با ملکه های بومی اصلاح نشده در شرایط اقلیمی استان کردستان نشان داد. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر بر این مطلب دلالت دارد که اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی در جهت بهبود صفات هدف مؤثر بوده و استفاده از این ملکه های اصلاح شده در جهت بالا بردن عملکرد کلنی های زنبورعسل کشور و حفظ یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی کشورمان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها