راهکارهای بهبود وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/hbsj.2023.129870

چکیده

‌امروزه، علی‌رغم اهمیت قابل‌توجه صنعت پرورش زنبورعسل در مناطق و جوامع گوناگون به‌واسطه کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خود (مانند تسهیل گرده‌افشانی گیاهان)، این صنعت هنوز با چالش‌ها و فرصت‌های مغفول‌مانده‌ای مواجه است که وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل را تحت‌تأثیر قرار داده‌است. به همین دلیل تحقیق حاضر تلاش کرده‌است تا راهکارهای بهبود وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان را شناسایی و اولویت‌بندی کند. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش با ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته گردآوری شد. حجم نمونه مطالعه شده 140 نفر بود که با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین زنبورداران شهرستان فریدونشهر (210 زنبوردار) انتخاب شدند. نتایج به‌دست آمده از تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که راهکارهای شکل‌گیری سامانه‌ای یکپارچه در جهت توزیع کافی و به‌موقع نهاده‌ها و خدمات، افزایش توجه دولت و بهبود خدمات حمایتی و توسعه‌ای در بخش پرورش زنبورعسل، تسهیل تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری در بخش پرورش زنبورعسل و ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب در راستای افزایش تاب‌آوری زنبورداران از بالاترین اولویت در میان سایر راهکارها برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها