تغذیه زنبورعسل (Apis mellifera) با منابع پروتئینی تخمیرشده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

چکیده

عباس رضایی1، غلامعلی نهضتی پاقلعه2
         1- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج
2- استادیار گروه علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج
 
چکیده:
با توجه به اینکه زنبورعسل عمده گرده مورد نیاز را به صورت تخمیرشده مصرف می کند و تخمیر در مواردی باعث بهبود مواد غذایی می شود، به همین منظور ارزیابی اثرات تغذیه‌ای جیره های تخمیر شده به عنوان مکمل پروتئینی بر روی میزان پروتئین لاشه و پرورش نوزاد کلنی، آزمایشی باجیره­های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملا تصادفی در 6 تیمار با 7 تکراربه مدت 50 روز در صحرا بر روی زنبور­عسل (Apis mellifera) در منطقه کرج انجام گرفت. کلنی­ها از نظر عسل، جمعیت و ملکه خواهری هم سن، یکسان سازی گردیدند. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 1-گلوتن ذرت تخمیرشده2- گلوتن ذرت معمولی3- سویا تخمیرشده4-سویا معمولی5-گرده مخلوط 6- شربت شکر ، البته تیمارهای گرده و شربت شکر بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند. .در مقایسه میانگین پرورش نوزاد بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده گردید(05/0P<)، تیمار گلوتن تخمیری و سویا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پرورش نوزاد را داشته اند.. در مقایسه میانگین پروتئین لاشه بین تیمارها هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نگردید(05/0P>).با توجه به نتایج به دست آمده ،تخمیر مواد غذایی باعث افزایش پرورش نوزاد شده و لذا در تغذیه تکمیلی زنبورعسل بهتر است به جای استفاده از مواد معمولی از تخمیر شده آن ها  استفاده نمود.

منابع:
1-      بابایی، س. 1379. اثرات تغذیه ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میران تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
2-      جواهری،س. د. 1374 . بررسی تغذیه تحریکی زنبوران عسل با مکمل و جایگزینهای گرده و اثر آن   ها در رشد و مقاومت کلنی و تولید عسل،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
3-      عباسیان، ع. ر. 1376 . تاًثیر منابع پروتئینی مختلف بر میزان ماده خشک، پروتئین،چربی لاشه و طول عمر زنبور عسل، خلاصه مقالات سمینار پژوهشی زنبور عسل.
4-      .فرجی، س. 1379. بررسی تغذیه زنبورعسل از شکر تصفیه نشده روی برخی از فعالیت های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی امام خمینی.
5-      نهضتی، غ. 1387. مطالعه هضم چند مکمل پروتئینی در زنبورعسل، رساله دوره دکتری علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
 
6-      Alqarni, A. S. 2006. Influence of some protein diets on the longevity and some physiological conditions of Honeybees Apis mellifera L. workers , J. Biol. Sci. 6, 734-737.
7-      Degrandi-Hoffman, G., Wardell, G., Ahumada-Sehura, F., Rinderer, T., Danka, R., Pettis, J., 2008. Comparisons of pollen substitute diets for honey bees: consumption rates by colonies and effects on brood and adult populations. Journal of Apicultural Research and Bee World, 47, 265-270.
8-      Doull, K. M . 1977. Supplementary feeding of honeybees. Technical Accommodation, Beekeeping Technology and Equipment Standing Commission. Bucharest: Apimondia.
9-      Ellis, A and Hayes, G. W, 2009. An evaluation of fresh versus fermented diets for honeybees ( Apis mellifera). J. Api.Research.48(3).
10-  Hang,Z.2010.HoneyBeeNutrition.http://www.extension.org/pages/Honey_Bee_Nutritin.
11-  Haydak, M. H. 1970. Honeybee nutrition, Ann. Rev. Entomol. 15, 143-156.
12-  Herbert. E. H, J.H.S. 1978. Chemical copmosition and nutritive value of bee-collected and bee-stored pollen. Apidologie. 9(1): p. 33-40.
13-  Hoover, S. E., Higo, H. A.,Winston, M. L. 2006.Worker honeybee ovary development: seasonal variation and the influence of larval and adult nutrition, J. Comp. Physiol. B 176, 55-63.
14-  Johansson, T.S.K., and M.P. Johansson, 1977.Feeding honey bees pollen and pollen substitutes. Bee world. 85: 105-118, 135:161-164.
15-  Moritz, B and K.Crailshiem,1987.Physiology of protein digestion in the midgut of the  honeybee  (Apis mellifera  L.).J.  Insect  Physiol. Vol.  33, No. 12, pp.  923-931.
16-  Pernal, S. F. and R.W. Currie, 2000. Pollen Quality of fresh and 1-year-old single pollen diets for worker honey bees(Apis mellifera L).Apidologie 31: 387-409.
17-  Somerville, D. 2005. Fat Bees, Skinny Bees, a manual on honeybee nutrition for beekeeper, RIRDC Puplication No 05/054, Goulburn, Australia.
18-  Somerville, D.,2000.Honeybee nutrition and supplementary feeding. NSW. Agriculture (agonte) Goulburn.