دوره و شماره: دوره 09، شماره 17، بهمن 1397 (مجله شماره 17 علوم وفنون زنبورعسل ایران درحال چاپ می باشد) 
تعیین میزان شیوع ویروس دفرمه شدن بال زنبورعسل در زنبورستان های استان کردستان

صفحه 17-23

10.22092/hbsj.2019.118604

محمد خضری؛ مجتبی محرمی؛ حسین مدیرروستا؛ مریم ترکمن؛ بهارک محمدیان؛ بابک رخزاد؛ هومن خانبابایی


بررسی خواص ضدمیکروبی عسل, عصاره های آبی و الکلی و اسانس آویشن دنایی

صفحه 33-40

10.22092/hbsj.2019.118608

هاجر نعمت اللهی؛ زرین دخت امامی؛ سیما یحیی آبادی؛ شادی شاهسار