دوره و شماره: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 18، اسفند 1398، صفحه 4-60 
مطالعه رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ

صفحه 13-24

10.22092/hbsj.2020.121313

بهاره بهمنش؛ مجید محمداسمعیلی؛ محمدرضا شهرکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ معصومه نعیمی